RODO PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 10 grudnia 2021 18:47

RODO – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

ART. 13 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informujemy:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Sportowe KOSET w Grudziądzu (adres: ul. Nauczycielska 19, 86-300 Grudziądz, telefon kontaktowy: 56 46 390 64), e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   2. Inspektor Ochrony Danych to osoba, z którą mogą Państwo skontaktować się mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych przez TS Koset. Można to uczynić na dwa sposoby:

1) poprzez kontakt mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2) korespondencyjnie na adres: TS Koset, ul. Nauczycielska 19, 86-300 Grudziądz.

3. TS Koset Grudziądz przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

1) realizacji lub dążenia do zawarcia umowy, akceptacji stosownych regulaminów, gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO);

2) wykonania ustawowych obowiązków ciążących na administratorze w szczególności podatkowych i sprawozdawczych a także związanych z:

a) ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.),

b) ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.),

c) ustawą z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1051 z późn. zm.),

d) ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1870 z późn. zm.),

e) ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.),

f) ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),

g) ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 405 z późn. zm.),

h) oraz celami i zadaniami Statutowymi (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzeniem roszczeń związanych z działalnością TS Koset Grudziądz, marketingiem bezpośrednim, budowaniu relacji i wizerunku Klubu, a także przetwarzaniu danych dla celów prowadzenia analiz statystycznych i archiwalnych w interesie publicznym (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO). 4) w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód Państwa dane będą przetwarzane również w celu marketingowym polegającym na przekazaniu informacji o usługach, produktach, promocjach, wydarzeniach i aktywnościach TS Koset Grudziądz, również na podstawie osobnych zgód za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub nr telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych z Państwem (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit.

a) RODO, art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne).

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie inne organizacje i osoby, którym TS Koset Grudziądz może ujawnić Państwa dane na podstawie przepisów prawa. Należą do nich:

1) organy Państwa uprawnione na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,

2) organizatorzy turniejów oraz eventów, do udziału w których Państwo zapisali się,

3) podmioty zewnętrzne wspierające TS Koset Grudziądz w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi informatyczne, konsultingowe, audytowe, lub marketingowe,

4) firmy ubezpieczeniowe, kurierskie, przewozowe, transportowe, podmioty lecznicze,

5) Polski Związek Piłki Siatkowej,

6) międzynarodowe struktury piłki siatkowej (CEV, FIVA) oraz zagraniczne federacje,

7) pracownicy i współpracownicy Kujawso-Pomorskiego Związku Piłki Siatkowej.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na czas do ustania przyczyn tego przetwarzania w tym do momentu wycofania zgody, jeśli była ona przesłanką legalizującą przetwarzanie oraz w terminach wymaganych przez przepisy prawa. W szczególności:

1) w przypadku umowy przez czas niezbędny do realizacji umowy i po jej zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji,

2) w przypadku wykonywania obowiązków ustawowych, przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań,

3) w przypadku realizacji prawnie uzasadnionego interesu TS Koset Grudziądz opisanego powyżej, przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją, Państwa sprzeciw, zaś w przypadku, gdy prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni – do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu,

4) w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód na otrzymywanie informacji reklamowych, promocyjnych, marketingowych, handlowych do czasu wycofania przez Państwa odpowiedniej zgody.

6. Posiadają Państwo wobec TS Koset Grudziądz prawo do:

1) dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących (Art. 15),

2) sprostowania Państwa danych osobowych (Art.16),

3) usunięcia danych (Art.17), za wyjątkiem przewidzianym ust. 3 lit. b) c) d) e),

4) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

5) przenoszenia swoich danych osobowych (Art.20),

6) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (Art.20), za wyjątkiem zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W przypadkach wskazanego przekazania TS Koset Grudziądz zastosuje odpowiednie zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub istotnie wpływać na Państwa sytuację. 11. Profilowanie Państwa danych osobowych przez PZPS polega na przetwarzaniu danych w celu tworzenia statystyk oraz analiz osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 
 

Urząd Miasta

Gerke

Venus

BH

Krazet

Kris-Druk

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 

Licznik

Odsłon : 858653